Nguyễn Phương Mai

Mobile: +84-(0)903 206 788

Email: mai.nguyen@csr-vietnam.eu

 

Nguyễn Thị Mỹ Châu

Mobile: +84-(0)123 26 98 969

Email: chau.nguyen@csr-vietnam.eu

Ngô Thị Mai Hoa

Mobile: +84-(0)948 648 809

Email: hoa.ngo@csr-vietnam.eu

 

Ngô Thị Bạch Ngân

Mobile: +84-(0)903 492 259

Email: ngan.ngo@csr-vietnam.eu

 

Nghiêm Thị Kim Hoa

Mobile: +84-(0)922 450 439

Email: hoa.nghiem@csr-vietnam.eu

 

Lê Bích Ngọc

Mobile: +84-(0)903 213 839

Email: ngoc.le@csr-vietnam.eu

 

Bùi Đình Chủ

Mobile: +84-(0)915 236 668

Email: chu.bui@csr-vietnam.eu