Trương Mỹ Diễm

Mobile: +84-(0)909 206 955

Email: diem.tm@csr-vietnam.eu

Phạm Ngọc Tân

Mobile: +84-(0)918 015 264

Email: tan.pham@csr-vietnam.eu

 

Nguyễn Đăng Anh Thi

Mobile: +84-(0)918 393 767

Email: thi.nguyen@csr-vietnam.eu

 

 

Nguyễn Tuấn Kiệt

Mobile: +84-(0)90 948 8349

Email: kiet.nguyen@csr-vietnam.eu

 

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Mobile: +84-(0)903 305 889

Email: tuyen.nguyen@csr-vietnam.eu

 

Lynn Luc

Mobile: +84-(0)913 951 027

Email: lynn.luc@csr-vietnam.eu

 

Lê Văn Lang

Mobile: +84-(0)908 227 984

Email: lang.le@csr-vietnam.eu

 

Lê Thị Thu Huyền

Mobile: +84-(0)988 663 726

Email: huyen.le@csr-vietnam.eu

 

Kiều Nguyễn Trường Ca

Mobile: +84-(0)909 303 353

Email: ca.kieu@csr-vietnam.eu