Ngày nay, chúng ta xác định TNXHDN (Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp) là "Một phương pháp quản lý con người nhằm làm gia tăng sự bền vững" và được chia làm 7 chủ đề chính. Chủ đề về Quản trị tổ chức và Nhân quyền được hợp nhất để nhấn mạnh sự phù hợp của việc tích hợp quyền con người vào quá trình quản lý chủ chốt của doanh nghiệp.

·         Môi trường

·         Lao động

·         Kinh doanh trung thực

·         Những vấn đề người tiêu dùng

·         Quản trị tổ chức và nhân quyền

·         Sự tham gia và phát triển cộng đồng