1. Sự tham gia cộng đồng
  2. Giáo dục và văn hóa
  3. Tạo công ăn việc làm và phát triển kỹ năng
  4. Phát triển và tiếp cận công nghệ
  5. Tạo ra của cải và thu nhập
  6. Y tế
  7. Đầu tư xã hội