1. Quản trị tổ chức
  2. Kiểm soát rủi ro
  3. Các tình huống rủi ro nhân quyền
  4. Phòng tránh sự đồng lõa
  5. Giải quyết khiếu nại
  6. Phân biệt đối xử và các nhóm dễ bị tổn thương
  7. Quyền dân sự và chính trị
  8. Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa
  9. Các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc