1. Tiếp thị công bằng, thông tin trung thực và không thiên vị, thực hiện hợp tác công bằng
  2. Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng
  3. Tiêu dùng bền vững
  4. Dịch vụ người tiêu dùng, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, tranh chấp
  5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân và sự riêng tư của người tiêu dùng
  6. Tiếp cận các dịch vụ thiết yếu
  7. Giáo dục và nhận thức