1. Chống tham nhũng
  2. Tham gia chính trị có trách nhiệm
  3. Cạnh tranh công bằng
  4. Tăng cường trách nhiệm xã hội trong chuỗi giá trị
  5. Tôn trọng các quyền sở hữu