1. Việc làm và mối quan hệ lao động
  2. Điều kiện làm việc và bảo trợ xã hội
  3. Đối thoại xã hội
  4. Sức khỏe và an toàn nơi làm việc
  5. Phát triển nhân lực và đào tạo nghề