1. Phòng ngừa ô nhiễm
  2. Sử dụng tài nguyên bền vững
  3. Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu
  4. Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và phục hồi môi trường tự nhiên